2023-03-23 09:24:20

کراوات کره جنوبی بازده 23، 2023

(%) جلسه (%) معاونت (BP)

سل یک ساله 3.
290 3.
292 -0.
2

سل 2 ساله 3.
290 3.
370 -8.
0

سل 3 ساله 3.
206 3.
284 -7.
8

سل 10 ساله 3.
266 3.
287 -2.
1

MSB 2 ساله 3.
315 3.
362 -4.
7

CB 3 ساله (AA-) 3.
970 4.
014 -4.
4

CD 91 روزه 3.
620 3.
620 0.
0
(END)