2023-04-10 09:34:40

بازده اوراق وام مسکن دوم کره جنوبی 10 آوریل 2023

(%) جلسه(%) تتر (BP)

سل 1 ساله 3.
263 3.
282 -1.
9

سل 2 ساله 3.
261 3.
304 -4.
3

سل 3 ساله 3.
192 3.
240 -4.
8

سل 10 ساله 3.
236 3.
289 -5.
3

MSB 2 ساله 3.
226 3.
280 -5.
4

CB 3 ساله (AA-) 4.
004 4.
049 -4.
5

CD 91 روزه 3.
510 3.
530 -2.
0

(END)